VEIKLA
Darželis ,,Gintarėlis" yra biudžetinė įstaiga, lietuvių kalba ugdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, turinti Vaikystės pedagogikos centro statusą. Įstaigoje teikiama specialioji pedagoginė pagalba vaikams, turintiems judesio ir padėties sutrikimus.

Vizija -  visapusiškai ugdyti vaiką kaip sveiką, brandžią asmenybę, kurti sveikatinimo darželio įvaizdį.
Misija -  padėti vaikui tenkinti prigimtinius sveikatingumo, socialinius, pažintinius, kultūros ir etinius poreikius, teikti kvalifikuotą švietimo pagalbą judėjimo ir padėties ar kompleksinius sutrikimus turintiems vaikams.

Metinės veiklos tikslai:
1. Sveikos ir saugios aplinkos kūrimas, puoselėjant vaiko psichinę ir fizinę veiklą.
2. Vaikų gabumų ir saviraiškos tobulinimas.
3. Šeimos ir darželio bendradarbiavimo tobulinimas.

Metinės veiklos uždaviniai:
1. Skatinti vaikų sąmoningumą rūpinantis savo sveikata, fiziniu tobulumu, aktyvinti gebėjimą justi ir valdyti savo kūną.
2. Ieškoti naujų veiksmingų ugdymo formų, metodų vaikų kūrybiškumo, meninės raiškos skatinimui.
3. Aktyvinti šeimų dalyvavimą įstaigos gyvenime, siekti abipusės partnerystės.

ĮGYVENDINAMOS PROGRAMOS

Ugdymo procesas organizuojamas, vadovaujantis šiomis programomis:
1. Klaipėdos darželio "Gintarėlis" ikimokyklinio ugdymo programa.
2. Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programa.

Taip pat integruojamos Švietimo ir mokslo ministerijos aprobuotos programos:
1. Ikimokyklinio ugdymo gairės (1993).
2. "Vėrinėlis" (1993).
3. E. Adaškevičienės "Po tėviškės dangum".
4. Etninio ugdymo gairės (1995).
5. Sveikos gyvensenos ugdymo darželiuose.
6. Judėjimo džiaugsmas (1996).
7. E. Adaškevičienės "Vaikų sveikatos ugdymas. Pedagoginiai aspektai" (1999).
8. E. Adaškevičienės "Priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimas".
9. Danų pedagogikos metodinės rekomendacijos (2004).

Įstaigos meninio ugdymo bei judesio korekcijos pedagogai, darbui su judėjimo ir padėties sutrikimus turinčiais vaikais, paruošė individualias "Fizinės vaikų veiklos", "Ugdymo daile" programas.


Įstaigos ikimokyklinio ugdymo programos:

Tikslas. Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninius, socialinius, pažintinius poreikius.

Uždaviniai:
1. Stiprinti vaikų su specialiaisiais poreikiais fizinę ir psichinę sveikatą, tenkinti judėjimo aktyvumo poreikius, teikti specialiąją pedagoginę pagalbą.
2. Bendradarbiaujant su vaikais, sukurti draugiškumo, lygiavertiškumo, geranoriškumo atmosferą.
3. Sudaryti sąlygas vaikams perimti etnokultūrines tradicijas, ugdyti tautinę savimonę.
4. Sudaryti vaikams sąlygas betarpiškai pažinti gamtinę aplinką, išnaudojant palankią įstaigos geografinę padėtį (Girulių regioninis parkas, Baltijos jūra).
5. Plėtoti projektinę veiklą kasdieninėje veikloje.
6. Siekti tęstinumo ir integracijos tarp šeimos ir įstaigos, teikiant tėvams kvalifikuotą metodinę pagalbą, konsultuojant sveikatos ir ugdymo klausimais, užtikrinant tinkamą vaikų brandą mokyklai.
7. Kurti saugią ir sveiką ugdymo aplinką, skatinančią vaikus veikti, ieškoti, kurti, tirti, eksperimentuoti.

TRADICIJOS

Darželyje "Gintarėlis" organizuojami tradiciniai ir netradiciniai renginiai. Vakaronės, koncertai, viktorinos susilaukia ne tik vaikų, bet ir tėvų, kt. šeimos narių dėmesio ir susidomėjimo. Paminėtini keli įstaigos renginiai:
1. Susitikimas su buvusiais ugdytiniais "Kaip tau sekasi, pirmoke?"
2. Atsisveikinimas su eglute "Svečiuose trys Karaliai".
3. Laisvės gynėjų dienos paminėjimas "Dek atminties, žvakele..."
4. Sportinė pramoga "Žiemos linksmybės".
5. Kūrybiniai statiniai iš sniego.
6. Lietuvos valstybės atkūrimo diena ,,Vienas žodis- Lietuva".
7. Užgavėnės "Kanapinio ir Lašininio išdaigos".
8. Kaziuko mugė "Pirksim ir prekiausi, šoksim ir dainuosim."
9. Velykų šventė "Mušk kiaušinį, muški kitą ir Velykas švęsk šį rytą."
10. Saugaus eismo viktorina " Aš saugus, kai žinau".
11. Tarmių metai 2013. "Graži kalba- gražus žmogus".
12. Muzikinė- literatūrinė šventė Mamyčių šventei "Tau, mano mamyte, pirmieji pirmieiji žiedai..."
13. Tradicinė Sporto šventė įstaigos darželio vaikams "Augu sveikas".
15. Renginys, skirtas tarptautinei vaikų gynimo dienai " Vasaros pievelė".
16. Pramoginis rytmetys Mokslo ir žinių dienai.
17. Muzikinė viktorina, skirta Tarptautinei muzikos dienai: "Do natelės karalystėje"
18. Muzikinė- literatūrinė kompozicija, skirta tarptautinei Mokytojų dienai "Priimki šiandien rudeninę gėlę..."
19. Rudens pramoga "Piemenėlių šventė"
20. Adventiniai vakarojimai "Kalėdų belaukiant..."
21. Šventiniai kalėdiniai rytmečiai "Sukasi Kalėdinė spalvų paletė".

Darželio vaikai dalyvavo įvairiuose mieste organizuojamuose konkursuose, šventėse, parodose:
1. Vaikų kūrybos raiškos festivalis "Vaidinimų kraitelė-13".
2. Orientacinio sporto varžybos.
3. Pusinio kvadrato varžybos, dalyvaujant "Gintarėlio", "Giliuko" ir "Bitutės" darželio vaikams.
4. Klaipėdos m. ikim.įstaigų vaikų pavasarinė paroda Klaipėdos m. vaikų ligoninėje "Kuriu pasaką".
5. "Gintarėlio" vaikų piešinių paroda, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai "Yra tokia šalis- vardu LIETUVA".
6. "Gintarėlio" ir "Bitutės" vaikų piešinių paroda Girulių bendruomenės namuose- bibliotekoje: "Sveikuolių laivas".
7. Ugdytinių piešinių paroda "Mano mylima šeima".
8. Klaipėdos m. ikim.įstaigų vaikų-pedagogų fotografijos paroda, skirta Klaipėdos krašto prijungimui prie Didžiosios Lietuvos jubiliejui "Klaipėda vaiko akimis".
9. Vaikų- pedagogų kūrybinių darbų paroda (Reggio Emilia metodo taikymas) "Vasaros aitvarai".
10. Klaipėdos m. ikim.įstaigų pedagogų dailės pleneras prie jūros "Matau, jaučiu, kuriu".
11.  Klaipėdos m. ikim. įstaigų pedagogų edukacinis užsiėmimas "Meno terapija"
12. Vaikų-tėvų-pedagogų kūrybinių darbų paroda- demonstravimas (Reggio Emilia metodo taikymas) Rudeninės skrybėlės".
13. Vaikų kūrybinių darbų ant šviesos stalo atspindys fotografijose "Spalvų ir formų mozaika".
14. Klaipėdos m. ikim.įstaigų tradicinė kalėdinė paroda Klaipėdos m. vaikų ligoninėje "Pusnynuos nykštukai miega".
15. Lesyklėlių paroda " Dovana paukšteliams".
16. Vaikų kūrybinių darbų paroda "Mūsų sveikata- vaisių ir daržovių kraitėje".
17. Ikimokyklinių įstaigų piešinių konkursas "Sportas ir aš".
18. Klaipėdos m. ikim. įstaigų vaikų vasaros šventė.© 2010 - 2012 m. m. Visos teisės saugomos. Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt